Artikel 1. Definities

1. DenKK:
De maatschap DenKK Juristen, gevestigd te Amsterdam, welke steeds als opdrachtnemer haar diensten verleent.
2. Opdrachtgever:
De wederpartij van DenKK, die gebruik maakt van haar diensten.
3. Overeenkomst:
Elke overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 e.v. BW tussen opdrachtgever en DenKK ten behoeve van de gebruikmaking en beschikbaarstelling van de diensten van DenKK.
4. Interim-opdracht:
De overeenkomst, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, waarbij DenKK voor korte of langere tijd op structurele basis diensten verricht ten behoeve van opdrachtgever, vanuit de eigen kantoorruimte dan wel vanuit die van opdrachtgever

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DenKK verleende en te verlenen diensten, indien daartoe een overeenkomst tussen DenKK en opdrachtgever tot stand is gekomen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst.
3. Rechtsgeldig afwijken van het samenstel van algemene voorwaarden en overeenkomst kan slechts geschieden bij schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en DenKK.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Aard van overeenkomst

1. De overeenkomst schept voor DenKK een inspanningsverplichting om de verleende opdracht naar beste inzicht en vermogen als deskundig jurist uit te voeren. Op DenKK rust nimmer een resultaatsverplichting.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7: 404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DenKK. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
3. Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de verleende opdracht, kan DenKK bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van door DenKK in te schakelen derden zal, voorzover mogelijk en redelijk, in overleg met opdrachtgever worden bepaald. DenKK is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is mede namens opdrachtgever gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hen te aanvaarden.

Artikel 4. Omvang opdracht

1. Opdrachtgever heeft een informatieplicht om DenKK alle relevante informatie en stukken volledig en tijdig te verstrekken, en zal dienaangaande zo goed mogelijk samenwerken met DenKK, teneinde DenKK in staat te stellen de opdracht goed uit te voeren, als bedoeld in art. 3.1. DenKK is niet aansprakelijk voor haar tekortkomingen, indien en voorzover deze zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen door opdrachtgever van zijn verplichting zoals in de voorgaande zin omschreven.
2. Op basis van de verstrekte informatie en stukken wordt de overeenkomst aangegaan. Indien tijdens de opdracht essentiële informatie blijkt te ontbreken, wordt toegevoegd of er anderszins wijzigingen optreden die van invloed kunnen zijn op de inhoud van de opdracht en de uitvoering daarvan, wordt de overeenkomst dienovereenkomstig aangepast. DenKK zal opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
3. Indien opdrachtgever wenst dat DenKK haar werkzaamheden in het kader van een interim-opdracht verricht op het kantoor van opdrachtgever, draagt opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor het beschikbaarstellen van een geschikte, veilige werkplek voorzien van de benodigde faciliteiten, zoals computer-, internet-, telefoon- en faxaansluiting.
4. Een door opdrachtgever gestelde termijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever DenKK derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Financiën

1. Voor elke opdracht is DenKK gerechtigd een honorarium in rekening te brengen bij opdrachtgever. In de overeenkomst is vastgelegd welk honorarium van toepassing is. Alle werkzaamheden en (on)kosten worden naar keuze van DenKK op voorschotbasis of, in beginsel maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht. Verrekening van openstaande vorderingen van opdrachtgever met nog aan DenKK toekomende gelden is niet toegestaan.
2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de op de factuur vermelde datum. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. DenKK is zodanig geval bevoegd de (buitengerechtelijke) rente en kosten gemoeid met de inning van de factuur in rekening te brengen bij opdrachtgever.
3. In geval opdrachtgever een voorschot verstrekt teneinde juridische dienstverlening van DenKK te betrekken waarvan de omvang in uren niet op voorhand is geindiceerd, dan is een dergelijk voorschot niet terugvorderbaar, maar verrekenbaar met door DenKK te verlenen diensten op basis van het met opdrachtgever daarvoor overeengekomen uurtarief en geeft, tot het voorschot daarmee geheel is verrekend, danwel tot maximaal 12 maanden na betaling van het voorschot, aanspraak op het leveren van diensten door DenKK op basis van de met opdrachtgever overeengekomen uurtarieven.

Artikel 6. Intellectuele eigendom en geheimhouding

1. Op alle door DenKK in de zelfstandige uitoefening van haar bedrijf, waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van een verstrekte opdracht, tot stand gebrachte adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten en andere documenten, berusten het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij DenKK.
2. DenKK geeft opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande toestemming van DenKK verveelvoudigen, openbaarmaken of aan derden beschikbaar stellen.
3. Op alle door opdrachtgever tot stand gebrachte documenten, welke hij heeft verstrekt aan DenKK ten behoeve van haar werkzaamheden, rusten het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart DenKK van aanspraken – de redelijke kosten van verweer daaronder begrepen – van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van hen met betrekking tot deze documenten.
4. Opdrachtgever geeft DenKK toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. DenKK zal deze documenten niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever verveelvoudigen, openbaarmaken of aan derden beschikbaar stellen.
5. DenKK en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, geheimhouden.


Artikel 7. Ontbinding

1. DenKK is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, indien opdrachtgever:
  -ook na ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet nakomt; of
  -surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, of failliet is verklaard, of vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat; of
  -de voor de nakoming overeengekomen zekerheid vooraf niet heeft gesteld of onvoldoende is; of
  -in zodanige omstandigheden verkeert dat DenKK goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
2. Indien DenKK de overeenkomst op grond van het lid 1 van dit artikel bepaalde ontbindt, zijn de vorderingen van DenKK op opdrachtgever direct opeisbaar. De bevoegdheid tot ontbinding en opschorting laat onverlet het recht van DenKK daarnaast schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van DenKK is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DenKK wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
2. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van DenKK beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende opdracht. Ingeval van interim-opdrachten is de aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot het op het moment van de tekortkoming in rekening gebrachte honorarium. Voor interim-opdrachten met een duur van ten minste 6 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium over de laatste 4 maanden.
3. DenKK is slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade, met inachtneming van het in art. 3.3 gestelde. Aansprakelijkheid voor elke andere schadevorm, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, verweerkosten en alle andere schadevormen die niet als directe schade kunnen worden aangemerkt, is uitgesloten.
4. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van DenKK te herstellen, de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade en redelijke kosten ter vaststelling van de omvang daarvan.
5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het niet in acht nemen van zijn verplichtingen krachtens de artikelen 4.1, 4.3 en 6.3.
6. Vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens DenKK in verband met de door haar verrichte werkzaamheden vervallen 6 maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
7. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de individuele maten van DenKK en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor DenKK werkzaam zijn of waren.

Artikel 9. Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen DenKK en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.