Definities:

‘Jurist’: iedere binnen de maatschap DenKK Juristen werkzame jurist. Overal waar ‘hij/hem/zijn’ wordt vermeld kan uiteraard tevens worden gelezen ´zij/haar’

‘Opdrachtgever’: de cliënt van de jurist / de maatschap DenKK Juristen

Deskundigheid en Onafhankelijkheid

De jurist aanvaardt alleen opdrachten waarvoor hij op grond van zijn deskundigheid en ervaring voldoende gekwalificeerd is. De jurist spant zich steeds naar beste vermogen in om het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. De jurist geeft daarover echter nimmer een garantie af, tenzij de jurist en de opdrachtgever dit voor aanvang van de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

De jurist zet zijn kennis en ervaring in ten behoeve van de belangen van de opdrachtgever en diens organisatie, zonder daarbij zijn professionele objectiviteit en onafhankelijkheid op te geven.

De jurist zal geen opdracht aanvaarden en zal een reeds in uitvoering zijnde opdracht beëindigen zodra het de jurist bekend wordt dat de opdrachtgever handelingen verricht die strijdig zijn met de wet.

Vertrouwelijkheid

De jurist zal alle informatie van of over opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van de opdrachtgever ter kennis van derden brengen. De jurist neemt voorts zodanige maatregelen dat in alle redelijkheid mag worden aangenomen dat onbevoegden zich geen toegang kunnen verschaffen tot de betreffende gegevens.

De hiervoor omschreven verplichting tot geheimhouding komt te vervallen indien de jurist op grond van wet- of regelgeving of vanwege een opdracht daartoe, gegeven door een relevante bevoegde autoriteit, gehouden is de informatie openbaar te maken. De geheimhoudingsplicht komt tevens te vervallen indien de informatie op een andere, niet aan de jurist te toe te rekenen wijze, in de openbaarheid is gekomen.

De jurist mag in het kader van zijn persoonlijke publiciteit alleen met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever naar buiten brengen dat de jurist voor de opdrachtgever diensten heeft verricht.

De jurist aanvaardt geen opdracht als hij die slechts goed kan uitvoeren door het prijsgeven van vertrouwelijke informatie die hij heeft verkregen van een eerdere opdrachtgever.

Belangenconflict

Het (al dan niet tegelijkertijd) verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgevers die tot dezelfde branche behoren en daarbinnen soortgelijke bedrijfsactiviteiten verrichten, wordt door de maatschap DenKK Juristen niet zonder meer als belangenconflict beschouwd. Van een belangenconflict tussen dergelijke opdrachtgevers is pas sprake, indien bedoelde opdrachtgevers betrokken zijn bij één project en beide opdrachtgevers tegelijkertijd het advies van de maatschap DenKK Juristen zouden willen inwinnen.

Indien de jurist in een situatie dreigt te geraken waarbij een belangenconflict tussen verschillende opdrachtgevers van de jurist kan ontstaan, dient de jurist onmiddellijk zodanige stappen te ondernemen dat deze conflictsituatie zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. De jurist zal in zodanig geval zelf het initiatief dienen te nemen tot overleg met de betrokken opdrachtgevers, om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Indien het (dreigende) belangenconflict niet in onderling overleg tussen partijen kan worden opgelost, dient de jurist een duidelijke keuze te maken voor welke opdrachtgever hij de dienstverlening zal voortzetten.